Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Anunţ vânzare prin licitaţie bunuri imobile din str. Pieţii nr. 17

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
PRIMĂRIA
Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052

NR. 7018/24.09.2014

 Dosar de executare silită Nr. 1010/2014


ANUNŢUL
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna octombrie, anul 2014, ora 10:00, în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38 se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426:

  1. clădire în suprafaţă de 85 mp compusă din trei camere si o bucătărie şi construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, situată în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinută în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înscrisă în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei şi anume 25.500 lei (fără TVA);
  2. teren intravilan în suprafaţă de 511 mp situat în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 8, Poziţia 1, Sector Cadastral 6 Partida Cadastrala 79, înscris în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei adică 10.731. lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 37.713 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: ---------(nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare respectiv până în 06 octombrie 2014 ora 16:00 următoarele:

  • oferta de cumpărare (în plic închis);
  • dovada plăţii taxei de participare;
  • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
  • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare.
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 07.10.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Sunt invitaţi să participe şi persoanele care au depus oferte pentru licitaţie.

Data afişării: 26.09.2014

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20140924_Pietii17.pdf)Licit_20140924_Pietii17.pdf452 kB
Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Licitaţii publice Anunţ vânzare prin licitaţie bunuri imobile din str. Pieţii nr. 17