Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Licitaţii publice

Anunţ vânzare prin licitaţie bunuri imobile din str. Pieţii nr. 17

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
PRIMĂRIA
Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052

NR. 7018/24.09.2014

 Dosar de executare silită Nr. 1010/2014


ANUNŢUL
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, luna octombrie, anul 2014, ora 10:00, în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38 se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426:

 1. clădire în suprafaţă de 85 mp compusă din trei camere si o bucătărie şi construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, situată în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinută în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înscrisă în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei şi anume 25.500 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 511 mp situat în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 8, Poziţia 1, Sector Cadastral 6 Partida Cadastrala 79, înscris în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei adică 10.731. lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 37.713 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: ---------(nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare respectiv până în 06 octombrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare.
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 07.10.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Sunt invitaţi să participe şi persoanele care au depus oferte pentru licitaţie.

Data afişării: 26.09.2014

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20140924_Pietii17.pdf)Licit_20140924_Pietii17.pdf452 kB

Anunţ vânzare prin licitaţie bunuri imobile din str. Nisipuri nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
PRIMĂRIA
Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052

NR. 7019/24.09.2014

 Dosar de executare silită Nr. 1010/2014


ANUNŢUL
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08, luna octombrie, anul 2014, ora 10:00 în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38, se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426.

 1. clădire în suprafaţă de 64,12 mp compusă din trei camere, două holuri şi o terasă construită din cărămidă, acoperită cu tablă, clădire în suprafaţă de 39,20 mp, executată din cărămidă, acoperită cu tablă şi garaj în suprafaţă de 18,54 mp executat din cărămidă, acoperit cu tablă situată în localitatea Făurei str. Nisipuri nr. 35 deţinute în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006 înscrisă în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei, adică 109.674 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 503 mp situat în localitatea. Făurei str. Nisipuri nr. 35, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 9, Poziţia 20, Sector Cadastral 1, Partida Cadastrala 82, înscris în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este egal cu preţul de pornire a licitaţiei, adică 10.563 lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 161.525 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: ---------(nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv până în 07 octombrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare.
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 08.10.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Sunt invitaţi să participe şi persoanele care au depus oferte pentru licitaţie.

Data afişării: 26.09.2014

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20140924_Nisipuri35.pdf)Licit_20140924_Nisipuri35.pdf460 kB

Licitaţie publică teren intravilan 23000 mp

Primăria oraşului Făurei organizează licitaţie publică pentru concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei, în suprafaţă de 23.000 mp, situat în intravilanul oraşului Făurei, adresă CIE 23.1 lot 2, pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 14.260 lei/an.

Licitaţia va avea loc în data de 12.09.2012, ora 11:00 la sediul Primăriei Oraşului Făurei.

Înscrierea pentru participare la licitaţie se poate face până în data de 11.09.2012, ora 12:00.

Acte necesare: Certificat înmatriculare, copie act identitate reprezentant.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Făurei din str. Republicii nr. 38 sau la telefon/fax 0239-661.424.

Licitaţie publică închiriere 1500 mp teren agricol extravilan

Primăria oraşului Făurei organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren arabil extravilan aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei, în suprafaţă de 1.500 mp, situat în tarlaua 31 parcela 246, oraşul Făurei, judeţ Brăila.

Licitaţia va avea loc în data de 13.06.2013, ora 10:00 la sediul Primăriei Oraşului Făurei.

Înscrierea pentru participare la licitaţie se poate face până în data de 12.06.2013, ora 16:00. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei Făurei, între orele 08:00 – 16:30, începând cu 30.05.2013.

Acte necesare: act identitate original şi copie, chitanţe achitare taxă participare şi taxă garanţie.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Făurei din str. Republicii nr. 38 sau la telefon/fax 0239-661.424, compartiment urbanism.

Anunţ Licitaţie valorificare bunuri scoase din funcţiune


Primăria oraşului Făurei, cu sediul în Făurei, str. Republicii, nr. 38 organizează licitaţie publică pentru valorificarea unor bunuri scoase din funcţiune rezultate din dezafectarea Centralei termice CT1.
Lista bunurilor, caracteristicile şi preţurile de pornire ale acestora sunt cuprinse în tabelul de mai jos.
Aceste bunuri sunt depozitate în magazia SC Faursal Serv SRL din Făurei str. Păcii nr. 42.
Instituţiile publice interesate pot solicita în scris transmiterea fără plată a bunurilor până la data de 15.07.2011.
Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2011 ora 10:00 la sediul Primăriei oraşului Făurei. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de 27.07.2011 şi 03.08.2011, la aceeaşi oră.
Pot participa persoane fizice sau juridice care prezintă, până la data şi ora ţinerii şedinţei de licitaţie, chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare şi copie după actul de identitate pentru persoane fizice, respectiv copie de pe certificatul de înmatriculare la ORC şi de pe codul fiscal pentru persoane juridice.
Cota de cheltuieli de participare este de 50 lei.
Relaţii suplimentare la telefon/fax 0239-661.424 şi pe pagina de Anunţuri publice a site-ului www.orasulfaurei.ro.

Lista bunurilor
şi preţurile de pornire licitaţie

Mijloace fixe scoase din funcţiune rezultate
din dezafectarea Centralei termice CT1 Liceu

Denumire An fabricaţie Preţ pornire licitaţie (lei)
Pompă DCX 80-50- 1 buc 1999 615,00
Pompă DCX 80-25- 1 buc 1999 548,00
Modul expansiune 8407T - 1 buc 1999 5789,00
Pompă tip DCX - 1 buc 1999 711,00
Instalaţie tratare  apă - 1 buc 1999 1249,00
Pompă tip LRC - 1 buc 1999 427,00
Pompă tip LRC - 1 buc 1999 427,00
Arzător Schimbător de căldură Tip 420SAT cu 27 plăci – 1 buc 1999 1764,00
Regulator electronic RVP - 1 buc 1999 884,00
Vană cu trei căi - 1 buc 1999 916,00
Presostat 0..15 bari - 1 buc 1999 54,00
Regulator RCA12 - 1 buc 1999 229,00
Vană cu trei căi tip VBF 2165 - 1 buc 1999 554,00
Tablou electric de forţă şi automatizare cu echipament marca SCHRACK, 1 buc 1999 6718,00

Mai multe articole...

Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Licitaţii publice