Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Licitaţii publice

Licitaţie publică teren intravilan 29.950 mp

Primăria oraşului Făurei organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei, în suprafaţă de 29.950 mp, situat în intravilanul oraşului Făurei, str. Mecanizatorilor, nr. 21, pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie industrială. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,68 lei/mp/an. Licitaţia va avea loc în data de 11.05.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei Oraşului Făurei. Înscrierea pentru participare la licitaţie se poate face până în data de 08.05.2015, ora 16:00.
Acte necesare: Certificat înmatriculare al persoanei juridice, copie act identitate reprezentant, certificat atestare fiscală şi certificat fiscal care să ateste că persoana juridică nu are datorii la bugetul de stat şi local, dovada efectuării plăţii garanţiei şi a taxei de participare la licitaţie. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei Făurei-birou secretar sau poate fi transmis eventualilor solicitanţi prin poşta electronică.
Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Făurei din str. Republicii nr. 38 sau la telefon/fax 0239-661.424.

Anunţ vânzare prin licitaţie 10.11.2014 bunuri imobile din str. Pieţii nr. 17

Notă: Imobilul a fost adjudecat în cadrul licitaţiei din data de 10.11.2014.

Organ fiscal emitent: Primăria Oraşului Făurei,

Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052
Nr. înregistrare: 7969/28.10.2014
Dosar de executare silită Nr. 1010/2014

ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna noiembrie, anul 2014, ora 11:00, în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38 se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426:

 1. clădire în suprafaţă de 85 mp compusă din trei camere si o bucătărie şi construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, situată în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinută în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înscrisă în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este de 25.500 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 511 mp situat în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 8, Poziţia 1, Sector Cadastral 6 Partida Cadastrala 79, înscris în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este de 10.731 lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 37.713 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: --- (nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ultima zi lucrătoare anterioară termenului de vânzare respectiv până în 07 noiembrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 18.116 lei (fără TVA), reprezentând preţul de evaluare diminuat cu 50%.
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 10.11.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Persoanele care au depus oferte pentru licitaţie sunt invitate să participe începând cu ora 11:00.

Conducătorul organului fiscal local,
Primar,

VOINEA IONEL

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20141110_Pietii17.pdf)Licit_20141110_Pietii17.pdf450 kB

Anunţ vânzare prin licitaţie 11.11.2014 bunuri imobile din str. Nisipuri nr. 35

Organ fiscal emitent: Primăria Oraşului Făurei,
Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052
Nr. înregistrare: 7970/28.10.2014
Dosar de executare silită Nr. 1010/2014ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna noiembrie, anul 2014, ora 11:00 în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38, se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426.

 1. clădire în suprafaţă de 64,12 mp compusă din trei camere, două holuri şi o terasă construită din cărămidă, acoperită cu tablă, clădire în suprafaţă de 39,20 mp, executată din cărămidă, acoperită cu tablă şi garaj în suprafaţă de 18,54 mp executat din cărămidă, acoperit cu tablă situată în localitatea Făurei str. Nisipuri nr. 35 deţinute în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006 înscrisă în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este de 109.674 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 503 mp situat în localitatea. Făurei str. Nisipuri nr. 35, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 9, Poziţia 20, Sector Cadastral 1, Partida Cadastrala 82, înscris în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este de 10.563 lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 161.525 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: --- (nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv până în 10 noiembrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 60.119 lei (fără TVA), reprezentând preţul de evaluare diminuat cu 50%.
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 11.11.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Persoanele care au depus oferte pentru licitaţie sunt invitate să participe începând cu ora 11:00.

Conducătorul organului fiscal local,
Primar,

VOINEA IONEL

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20141111_Nisipuri35.pdf)Licit_20141111_Nisipuri35.pdf457 kB

Anunţ vânzare prin licitaţie 23.10.2014 bunuri imobile din str. Nisipuri nr. 35

Organ fiscal emitent: Primăria Oraşului Făurei,

Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052
Nr. înregistrare: 7486/09.10.2014
Dosar de executare silită Nr. 1010/2014


ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23, luna octombrie, anul 2014, ora 10:00 în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38, se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426.

 1. clădire în suprafaţă de 64,12 mp compusă din trei camere, două holuri şi o terasă construită din cărămidă, acoperită cu tablă, clădire în suprafaţă de 39,20 mp, executată din cărămidă, acoperită cu tablă şi garaj în suprafaţă de 18,54 mp executat din cărămidă, acoperit cu tablă situată în localitatea Făurei str. Nisipuri nr. 35 deţinute în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006 înscrisă în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este de 109.674 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 503 mp situat în localitatea. Făurei str. Nisipuri nr. 35, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2329/21.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 9, Poziţia 20, Sector Cadastral 1, Partida Cadastrala 82, înscris în CF nr. 70676. Preţul de evaluare este de 10.563 lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 161.525 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: --- (nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv până în 22 octombrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 90.178 lei (fără TVA).
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 23.10.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Persoanele care au depus oferte pentru licitaţie sunt invitate să participe începând cu ora 10:00.

Conducătorul organului fiscal local,
Primar,

VOINEA IONEL


Data afişării: 10.10.2014

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20141023_Nisipuri35.pdf)Licit_20141023_Nisipuri35.pdf321 kB

Anunţ vânzare prin licitaţie 22.10.2014 bunuri imobile din str. Pieţii nr. 17

Organ fiscal emitent: Primăria Oraşului Făurei,

Str. Republicii, nr. 38, cod 815100
Tel./Fax +40239/661424
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.orasulfaurei.ro
CIF: 4343052
Nr. înregistrare: 7485/09.10.2014
Dosar de executare silită Nr. 1010/2014ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna octombrie, anul 2014, ora 10:00, în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 38 se vor vinde prin Licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC HERNANDEZ CEBA SRL cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA, judeţul Brăila, codul poştal 815100, oraşul Făurei str. Florilor, nr. 48, C.I.F. 19202426:

 1. clădire în suprafaţă de 85 mp compusă din trei camere si o bucătărie şi construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, situată în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinută în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înscrisă în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este de 25.500 lei (fără TVA);
 2. teren intravilan în suprafaţă de 511 mp situat în localitatea Făurei str. Pieţii nr. 17, deţinut în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2314/20.11.2006, înregistrat în Registrul Agricol 2014, Tipul 1, Vol. 8, Poziţia 1, Sector Cadastral 6 Partida Cadastrala 79, înscris în CF nr. 70677. Preţul de evaluare este de 10.731 lei (fără TVA).

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Sechestru asupra imobilului (casă şi teren intravilan) pentru plata sumei de 37.713 lei in favoarea ORAŞULUI FĂUREI.
Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori: --- (nu este cazul).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare respectiv până în 21 octombrie 2014 ora 16:00 următoarele:

 • oferta de cumpărare (în plic închis);
 • dovada plăţii taxei de participare;
 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 • pentru persoanele juridice române copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 • pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;
 • • dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante.

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau trimise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal nici prin persoană interpusă.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 27.174 lei (fără TVA).
Pasul minim al licitaţiei va fi de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în contul Oraşului Faurei - cod fiscal 4343052, RO28TREZ1535006XXX000156 deschis la Trezoreria Făurei sau în numerar la casieria Oraşului Făurei.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0239661424.
Comisia de licitaţie va analiza şi verifica documentele de participare în data de 22.10.2014, cu 2 ore înainte de licitaţie, în sala de şedinţe a Oraşului Făurei. Persoanele care au depus oferte pentru licitaţie sunt invitate să participe începând cu ora 10:00.

Conducătorul organului fiscal local,
Primar,

VOINEA IONEL


Data afişării: 10.10.2014

Fișiere atașate:
Download-ează fișierul (Licit_20141022_Pietii17.pdf)Licit_20141022_Pietii17.pdf312 kB
Sunteți aici: Acasă Anunţuri Publice Licitaţii publice